KERESKEDELMI ÉS REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

1.1. Ezek az általános kereskedelmi feltételek a szerződő felek jogait és kötelességeit szabályozzák, amelyek az eladó – SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s.r.o. társaság, székhelye: Brestová 14. 82102 Bratislava, Cégjegyzékszám: 35878517,
bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, Sro. szakasz, 30967/B sz. betét, adószám 35878517 (a továbbiakban, mint „eladó”) és a vevő között megkötött adásvételi szerződésből következnek, amelynek tárgya áru
adásvétele az eladó elektronikus boltjának internetes oldalán. Az eladó kapcsolattartási adatai:

e-mail: office@pharma.sk
telefon: + 421 2 44453904
fax: + 421 2 44460853

postacím: Brestová 14. Bratislava 821 02, Szlovákia
számlaszám az átutalásokhoz: 59500131-11062134 (IBAN: HU40 5950 0131 1106 2134 0000 0000)

1.2. A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a vevő a megrendelés továbbításával az eladó felé igazolja, hogy egyetért azzal, hogy ezek az általános kereskedelmi feltételek és a benne foglalt feltételek és megállapítások valamennyi adásvételi szerződésre vonatkoznak majd, amelyet az eladó által üzemeltetett bármely internetes elektronikus boltjában kötnek meg, és amely alapján az adott internetes oldalon prezentált árut az eladó a vevő részére leszállítja (a továbbiakban, mint
„adásvételi szerződés”), és az eladó és vevő között létrejövő valamennyi viszonyra, főképp amelyek az adásvételi szerződés és az áru reklamálása során keletkeznek.

1.3. Az általános kereskedelmi feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben az eladó és a vevő olyan írásbeli szerződést köt, amelyben az általános kereskedelmi
feltételektől eltérő feltételekben egyeznek meg, az adásvételi szerződés megállapításai előnyt élveznek majd az általános kereskedelmi feltételekkel szemben.

1.4. Az eladó által üzemeltetett bármely elektronikus bolt internetes oldalán található árulista a folyamatosan szállított áru katalógusa, és az eladó nem garantálja valamennyi feltüntetett áru azonnali elérhetőségét. Az áru elérhetősége a vevő részére az általa feltett kérdésre adott válasszal
lesz igazolva.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

2.1. Az adásvételi szerződés a vevő adásvételi szerződés-ajánlatának kötelező érvényű elfogadásával történik az eladó részéről, amelyet a vevő e-mail formájában küld el az eladónak és/vagy az eladó internetes oldalán található kitöltött és elküldött adatlap formájában és/vagy telefonos megrendelés formájában tesz meg az eladó felé (a továbbiakban, mint „megrendelés”).

2.2. A megrendelés kötelező érvényű elfogadása tartalmazza annak az árunak a megnevezésére és specifikációjára vonatkozó adatokat, amely az adásvételi szerződés tárgyát képezi, továbbá az áru árára vonatkozó adatokat és/vagy egyéb szolgáltatások adatait, annak a helynek a megnevezését és adatait, ahová az árut le kell szállítani és átadni, valamint a vevő részére történő megegyezett helyszínre való szállítás árára, feltételeire, módjára és időpontjára vonatkozó adatokat, esetleg egyéb
adatokat.

3. Az eladó jogai és kötelességei

3.1. Az eladó köteles:
a) a vevő részére leszállítani az eladó által visszaigazolt megrendelésre az árut a megegyezett mennyiségben, minőségben és időpontban, valamint becsomagolni vagy szállíthatóvá tenni, hogy megőrizze és megóvja eredeti állagát,
b) bebiztosítani, hogy a leszállított áru megfeleljen az SZK jogi előírásainak,
c) átadni a vevőnek legkésőbb az áruval együtt mindazokat az írásbeli vagy elektronikus formában elkészített dokumentumokat, amelyek az áru átvételéhez és használatához szükségesek, valamint az érvényes jogi előírások által megkövetelt egyéb dokumentumokat is (szállítólevél, adóbizonylat).

3.2. Az eladónak joga van arra, hogy a vevő rendben és időben kifizesse a leszállított áru vételárát.

4. A vevő jogai és kötelességei

4.1. A vevő köteles:
a) átvenni a megvásárolt vagy megrendelt árut,
b) kifizetni az eladónak a megegyezett vételárat a megegyezett teljesítési határidőn belül, beleértve az áru leszállításának költségeit is,
c) az eladó jó üzleti hírnevét fenntartani (nem sérteni).

4.2. A vevőnek joga van arra, hogy részére az árut a szerződő felek által a kötelező érvényű megrendelésben megegyezett mennyiségben, minőségben és időpontban, valamint helyen leszállítsák.

5. Leszállítási feltételek

5.1. Az eladó köteles a vevő megrendelését teljesíteni, és az árut, a megrendelés visszaigazolását ill. az eladó számlájára történő kifizetést követő 48 órán belül leszállítani - futárszolgálat.

5.2. Az áru leszállításának helye az eladó által kiállított, a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett hely, hacsak a szerződő felek az adásvételi szerződésben erről másképp nem határoztak.

6. Vételár

6.1. A vevő köteles az eladó részére kifizetni a szerződésben megegyezett és/vagy az eladó árlistája szerinti vételárat, amely a szerződés megkötésének idején van érvényben, beleértve az áru
leszállításának költségeit is (a továbbiakban, mint „vételár”) az eladó üzemegységében meghatározott készpénzfizetés formájában, utánvéttel az áru leszállításának helyén, utánvéttel a postai szolgáltatásokat nyújtó társaság segítségével vagy az eladó számlájára történő átutalással.

6.2. Az eladó fenntartja magának az áru vételárának megváltoztatására vonatkozó jogát a jogi előírások módosulása esetén, a szlovák korona árfolyam-változásánál és a gyártók vagy az áru szállítói
ármódosításai esetében.

6.3. Amennyiben a vevő a vételárat az eladó részére banki átutalással fizeti ki, a kifizetés napjaként azt a napot kell tekinteni, amikor a teljes vételár az eladó számlájára hozzá lett írva.

6.4. A vevő köteles a megegyezett áru vételárát az eladó részére az adásvételi szerződésben feltüntetett időpontig kifizetni, legkésőbb azonban az áru átvételekor.

6.5. Abban az esetben, ha a vevő az eladó részére az áru adásvételi szerződésben megegyezett vételárát fizeti ki, a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásra és a vételár visszatérítésének
kérelmezésére csupán a SZK jogi előírásaival összhangban van joga.

7. Az áru tulajdonjogának és az árukárosodás veszélyének átruházása

7.1. A vevő az áru tulajdonjogát csak az áru teljes vételárának kifizetését követően szerzi meg.

7.2. Az árukárosodás veszélye a vevőre akkor ruházódik át, amikor az átveszi az árut az eladótól, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor abban az időben, amikor az eladó lehetővé teszi számára az áruval történő manipulációt és a vevő az árut nem veszi át.

8. Garancia

8.1. A garancia ideje az áru vevő részére történő átadásának napjától számítódik.

8.2. Az eladó a szállítmány minőségére és teljességére nyújt garanciát. Az árura a csomagoláson feltüntetett garancia érvényes.

8.3. Amennyiben a vevő az áru átvételekor hibákat állapít meg, erről a tényről haladéktalanul írásban értesítenie kell az eladót, legkésőbb azonban a csomag átvételétől számított 3 napon belül.

8.4. A reklamációs levélnek tartalmaznia kell a leszállítás dátumát, a termék megnevezését, gyártási tételét, lejáratát, a reklamált mennyiséget, a hiba leírását és a reklamáció tisztázásának dátumát. Az eladó köteles a reklamáció kézhezvételétől számított 10 napon belül nyilatkozni.

9. Személyi adatok és védelmük

9.1. A szerződő felek megegyeztek abban, hogy amennyiben a vevő természetes személy, köteles megadni az eladó részére vezeték- és utónevét, állandó lakhelyének címét, beleértve a postai irányítószámot is, telefonszámát és e-mail címét.

9.2. A szerződő felek megegyeztek abban, hogy amennyiben a vevő jogi személy, köteles megadni az eladó részére a cégnevét, székhelyének címét, beleértve a postai irányítószámot is, telefonszámát és e-mail címét.

9.3. A vevő kijelenti, hogy egyetért a személyi adatok védelméről szóló, a T.t. 428/2002 sz. törvény 7 § 1. bekezdése és későbbi előírásaival összhangban azzal, hogy az eladó feldolgozza és megőrizze személyi adatait, főleg azokat, amelyekről fent szó volt és/vagy amelyek az eladó tevékenységéhez szükségesek, majd valamennyi információs rendszerében feldolgozza azokat. Az eladó kötelezi magát,
hogy a vevő személyi adataival a SZK érvényes jogi előírásainak megfelelően fog eljárni. A vevő ezt a jóváhagyását az eladó részére meghatározatlan időre adja. A személyi adatok feldolgozására
vonatkozó beleegyezését a vevő írásban bármikor visszavonhatja. A beleegyezés a visszavonás eladónak történő kézbesítését követő 1 hónapon belül szűnik meg.

9.4. A vevő megrendelésének elküldésével kinyilvánítja beleegyezését, hogy az eladó tevékenységével, kínálatával és akcióival összefüggő híreket juttasson el hozzá, mégpedig a vevő előzetes, erre irányuló kérése nélkül.

9.5. A vevőnek joga és lehetősége van közvetlenül on-line módon frissítenie a személyi adatait az internetes bolt weboldalán, az ügyfél oldalon, közvetlenül a bejelentkezését követően.

10. Az adásvételi szerződéstől való visszalépés

10.1. A vevőnek jogában áll az áru átvételét követő 7 munkanapon belül visszalépni az adásvételi szerződéstől jelen általános kereskedelmi feltételek 5 pontja szerint, indok megadása nélkül, a házaló
és csomagküldő kereskedelem esetén a fogyasztók védelméről szóló, a T.t. 108/2000 sz. törvényének 12 § 1. bekezdésével összhangban (a továbbiakban, mint „Fogyasztóvédelmi törvény csomagküldő
kereskedelem esetére”)

10.2. A vevő a megrendelés elküldésével az eladó felé igazolja, hogy az eladó időben és rendben teljesítette a Fogyasztóvédelmi törvény csomagküldő kereskedelem esetére 10 § szerint tájékoztatási
kötelezettségét.

10.3. A szerződéstől való visszalépést a vevőnek írásban kell megvalósítania.

10.4. Az adásvételi szerződéstől való visszalépésnek a jelen általános kereskedelmi feltételek előző pontja alapján tartalmaznia kell a vevő azonosítóját, a megrendelés számát és dátumát, az áru pontos
specifikációját, a módot, amely szerint az eladónak vissza kell juttatnia a már elfogadott teljesítést, főleg a számlaszámot és/vagy a postai címet. A szerződéstől való visszalépéssel együtt köteles az eladónak visszajuttatni az árut a tartozékokkal együtt, beleértve a dokumentációt, a kifizetést igazoló
okmányt, stb., mégpedig eredeti csomagolásban és bebiztosított  küldemény útján.

10.5. A fenti feltételek teljesítését és az áru fizikai átvételét követően az eladó postai utalvánnyal vagy számlára történő átutalással visszaküldi a vevőnek a visszaszolgáltatott áruért a pénzt.

11. Végső rendelkezések

11.1. Az eladó fenntartja magának a jelen általános kereskedelmi feltételek módosításának jogát. A jelen általános kereskedelmi feltételek módosításáról szóló írásbeli értesítésre vonatkozó kötelezettség
akkor teljesül, ha az eladó azt megjelenteti az elektronikus boltjának internetes oldalán.

11.2. Amennyiben az adásvételi szerződés írásban lett megkötve, bármelyik változtatásának is írásban kell történnie.

11.3. Kétségek esetére a szerződő felek megegyeztek abban, hogy a felhasználás ideje az áru vevő részére a jelen általános kereskedelmi feltételek 5.7. pontja alapján történő leszállításától számított
időponttól, az áru eladó részére a jelen általános kereskedelmi feltételek

11.4. pontja alapján történő kézbesítéséig tart.
A szerződő felek megegyeztek abban, hogy kommunikációjuk e-mailek formájában lesz megvalósítva.

11.5. A jelen általános kereskedelmi feltételekben nem szabályozott viszonyokra a (SZK) Polgári Törvénykönyve, a Törvény, az elektronikus üzletről szóló, a T.t. 20/2004 sz. törvénye és későbbi módosításai és kiegészítései, a belső piac állami ellenőrzéséről a fogyasztók védelmében szóló, a T.t. 128/2002 sz. törvény és későbbi módosításai és kiegészítései, a T.t. 284/2002 sz. törvénye és későbbi előírásai, valamint a Fogyasztóvédelmi törvény csomagküldő kereskedelem esetére illetékes előírásai vonatkoznak.

11.6. Ezek az általános kereskedelmi feltételek a vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.

11.7. A vevő a megrendelése elküldésével igazolja, hogy ezeket az általános kereskedelmi feltételeket elolvasta és teljes mértékben egyetért velük.

  Bratislava, 24.02.2011

Fórum

Az ambuláns nőgyógyász többéves gyakorlatával rendelkező doktor úr kész megosztani Önnel saját tapasztalatait. Kérdése van? Megkérdezheti a doktor Hollósy Tamás urat a Fórumban.